SPYDER CUP | Severočeská amatérská liga - silniční cyklistické závody

Seriál cyklistických závodů na severu Čech je pořádán pro amatérské cyklisty.

Informace o SAL

18.04.2024 13:12:00

Níže i aktuální soutěžní řád, pravidla a bodování pro ročník 2024:

Úvod: První zaregistrování Severočeské amatérské ligy, jako občanského sdružení, které má ve stanovách pořádání různých tělovýchovných a cyklistických akcí, se uskutečnilo v roce 1996. Autoři tohoto projektu byli bývalí cyklisté, v té době již většinou obchodníci s jízdními koly, jako Vladimír Myšík, Petr Hejduk, Roman Adámek, Jaroslav Hrubý a další. 

Samotným předchůdcem SAL byly různé malé amatérské ligy, nebo jednorázové závody v Severočeském kraji, z kterých se dnes už téměř žádný pod hlavičkou SAL nepořádá. Pokud bych měl jmenovat některé ze zaniklých závodů, které mimo jiné velmi našim členům chybí, tak by to byly Benešovské okruhy na Děčínsku, v Ústí nad Labem časovka v Trmicích, okruhy na Telnici, nebo v Malém Chvojně, či etapák Ústí – Doksy, na Teplicku se již nepořádá časovka do vrchu na Komáří Vížku (tady došlo ke znovu pořádání závodu), časovka v Bžanech a ani okruhy pod názvem „Teplický zabiják“. Z mosteckých závodů zmizely klasiky jako Most – Kožlany, Most – Jesenice, Most – Doksy, Braňanské okruhy a velmi populární závod na mosteckém autodromu. Je toho poměrně dost, co se dnes již v našem kraji nejede a příčiny jsou různé, od rozpadu oddílů, přes ztrátu motivace pořadatelů až k přechodu k pořádání závodů na horských kolech, většinou maratónů.

SAL se vždy řadila k těm menším ligám sdružených v SAC ČR (Sdružení amatérských cyklistů České republiky), u jehož zrodu jsme v devadesátých letech minulého století také stáli, naše členská základna čítala v době svého největšího rozkvětu okolo 200 členů a dnes se tento počet ustálil zhruba na čísle 150, k roku 2021 cca 100 členů. Prioritou naší amatérské ligy není nahrazovat svazové závody, smyslem našeho amatérského sdružení je se bavit cyklistikou, přiblížit cyklistiku a závody lidem z našeho regionu, dát každému možnost si zazávodit a postavit se na start závodu, i kdyby to mělo být jen jednou v životě. Na start v SAL není třeba žádné licence, ale ani licence ČSC není překážkou.

Mezi startujícími se tak objevili jména jako např. Tomáš Trunschka nebo Kamil Ausbuher. A některá jména, která se na našich závodech objevila se později ukázala i ve „velké“ cyklistice. Členy SAL byli např. Tomáš Trunschka, Stanislav Hejduk, Lukáš Fůs, nebo Marek Nebesař.

Od samého začátku amatérské ligy pořádáme také závody pro kategorie do 18 let tzn. juniory a starší.

Každoročně, za pomoci několika oddílů, pořádáme okolo 10 – 18 závodů v našem regionu. Soutěžíme v kategoriích podle věku a zpravidla jsou vyhlašováni první tři z každé kategorie a za každé pořadí v kategorii je přidělován určitý počet bodů i do celkového hodnocení. Na závěr soutěže je vyhodnoceno i celkové pořadí ve všech kategoriích a celkové pořadí v soutěži družstev. Pro větší vyrovnanost a spravedlivost se nezapočítávají všechny výsledky, ale zhruba dvě třetiny z celého kalendáře závodů, tento počet se stanoví vždy před prvním závodem. Tak jako někteří pořadatelé vznikli z řad amatérů, tak i většina rozhodčích na našich závodech jsou buď bývalý závodnici SAL, nebo rodinní příslušníci, kterým amatérské závody učarovaly.

Asi tak jako všechna sportovní sdružení se i Severočeská amatérská liga snaží získávat finance od sponzorů. Proto jsme také již několikrát měnili svůj název, seriál se v minulosti jmenoval Moira cup, AStrans cup, Lannutti cup nebo EXEJEANS Cup. 

Od roku 2011 se náš seriál jmenuje SweepSport Cup. 


Aktuální soutěžní řád, pravidla a bodování:

Soutěžní řád

Pohárová soutěž je vypsána pouze pro cyklisty a cyklistky řádně předem zaregistrované. Soutěžící jsou povinni řídit se soutěžním řádem, bodovacím řádem, pravidly SAL a propozicemi jednotlivých závodů, vše je k dispozici na našem webu, popř. bude doplněno do prvního závodu sezóny.

 Členství SAL: Členem SAL se stává každý, kdo se řádně předem zaregistruje a uhradí členský příspěvek. Registraci doručujeme přes náš web, nebo přes www.klmost.cz, popř. osobně na prvním závodě sezóny (později pouze po domluvě s Rosťou Kadlecem).

 Platba: Pro rok 2024 zůstává výše příspěvku 500,- Kč při úhradě do 30. dubna 2024. Po tomto datu je výše příspěvku 600,- Kč. Platbu je nutné uhradit převodem na bankovní účet SAL: 228277401/0300 variabilní symbol je rodné číslo.

Závodník se stává členem SAL pro rok 2024 pouze po uhrazení členského příspěvku. Výsledek závodníka se do celkového pořadí bodování jednotlivců i družstev započítává, pouze pokud nejpozději v den závodu uhradí členský příspěvek.

 

Pravidla SAL

Obecně platí, že se řídíme pravidly Českého svazu cyklistiky.

Závodí se za plného silničního provozu, každý účastník je povinen dodržovat jeho pravidla.

Závodníci se musejí chovat slušně, ukázněně a podle pravidel fair play před závodem, v průběhu závodu, i po jeho skončení.

Závodníci musí uposlechnout pokynů pořadatele a rozhodčích, v opačném případě hrozí diskvalifikace.

V průběhu závodu si závodníci nesmějí vzájemně překážet, náhle úmyslně zastavit, změnit směr nebo si zkrátit trať, při zpomalení musí na toto vhodným způsobem upozornit.

Závodníci se nesmějí vzájemně tlačit ani používat cyklistů jedoucích mimo závod ani vozidel jako vodičů.

Všichni závodníci jsou povinni nosit zapnutou ochrannou cyklistickou přilbu po celou dobu účasti v závodě.

Startovní číslo musí být viditelně upevněno na straně, kterou určí pořadatel, kdo v závodě již nepokračuje, je povinen startovní číslo odepnout a odevzdat pořadateli (členové SAL číslo samozřejmě neodevzdávají) a nahlásit, že v závodě nepokračuje.

Mimo časovek je zakázáno používat triatlonové nástavce.

V časovce jednotlivců je zakázána jízda v závěsu za jiným závodníkem /vodičem, autem/ nebo se s ním vzájemně střídat, pro časovku družstev toto platí pro celá družstva.

Pořadatel neručí za škody způsobené během závodu.

V případě, že pořadatel využívá „ cílový koridor“ pro lepší identifikaci závodníků po průjezdu cílem, je povinností závodníka tímto koridorem projet. Závodníkům, kteří neprojedou koridorem, hrozí, že nebudou v závodě klasifikováni, resp. budou klasifikováni jako by závod nedokončili (DNF).

Cyklistům je zakázáno používat batohy typu camelbak při závodech s hromadným startem.

Přestupy cyklistů mezi družstvy v průběhu pohárové soutěže je nutné nahlásit vedení SAL, body získané před přestupem zůstávají jednotlivci i původnímu družstvu. V jedné sezóně budeme u každého akceptovat pouze jeden přestup z družstva do družstva (výjimkou může být mimořádná událost, něco jako konec činnosti oddílu atd.).

 

Prohřešky proti pravidlům

Pokud závodník poruší „Pravidla SAL“ a tento prohřešek je zjištěn pořadateli závodu či přítomnými členy vedení SAL, může být závodník, který „Pravidla SAL“ poruší, diskvalifikován i bez předchozího podání protestu. Ve výjimečných případech lze potrestat závodníka i dodatečně např. na základě předané fotodokumentace nebo videa. Takto posuzovaný prohřešek řeší vždy ředitel závodu v možné spolupráci s vedením SAL. Pokud u závodníka dojde k opakovanému porušování „Pravidla SAL“, budou tomuto závodníkovi odebrány veškeré dosud získané body, v krajním případě může být závodník vyloučen z celého ročníku soutěže.

 

Bodovaní:

Bodování jednotlivců.

1. Bodování silničních závodů a časovky jednotlivců.

Body jsou připisovány dle pořadí v jednotlivých kategoriích dle následujícího klíče: 40, 37, 35, 33, 31, 30, 29…1 bod. Závodníci na dalších místech, kteří dojedou do cíle, získávají 1 bod. Závodníci, kteří nedokončí závod, žádné body nezískávají.

 

2. Celkové výsledky jednotlivců.

Do celkového pořadí jednotlivců se každému závodníkovi započítá součet 10 nejlepších výsledků z celkem 16 bodovaných závodů, ostatní se škrtají. Navíc jsou každému závodníkovi připočteny bonusové body za každý další závod, kdy se závodník postaví na start, viz níže.

 

3. Bonus za dokončené závody.

Do celkového pořadí jednotlivců se za každý další závod nad počet závodů započítávaných do celkového pořadí (letos 10 z 16 závodů), započte 5 bodů, kdy se závodník postaví na start.

V případě, že se postavíte na start a z nějakého důvodu nedojedete a máte zájem o body za účast, nahlaste toto na vedení SAL. My toto vyhledáváme, body udělíme, protože i nám se ale může se stát, nám něco uteče…

POZOR novinka od 2023, platí i letos - do soutěže družstev se nezapočítají žádné bonusové body z bodování jednotlivců, viz níže.

 

4. V případě rovnosti bodů rozhoduje:

- vyšší počet vítězných závodů v sezóně, ze všech závodů, žádný se neškrtá

- vyšší počet vyšších bodových zisků ze všech závodů, žádný se neškrtá

- lepší umístění v mistrovském silničním závodě jednotlivců (mistrovství SAL)

- los

5. Celkové hodnocení družstev: soutěž družstev se vyhlašuje automaticky, není nutné se do ní hlásit. Bodový zisk týmu v závodě je vypočten jako součet maximálně tří nejvyšších bodových zisků příslušníků daného týmu, kdy bodovány jsou všechny kategorie. POZOR změna: do soutěže družstev se započítávají body ze všech závodů v kalendáři, žádný se neškrtá a nezapočítávají se žádné bonusové body!

V případě rovnosti bodů rozhoduje:

- vyšší nejlepší bodový zisk družstva

- počet mistrovských titulů v družstvu

 

6. Bodování v časovce družstev.

Jedná se o časovku trojic na Zavadilce - body jsou připisovány dle výsledného pořadí v jednotlivých kategoriích SAL, ne podle kategorií na startu závodu, dle klasického klíče: 40, 37, 35, 33, 31, 30, 29…1 bod. POZOR změna: body budou přiděleny pouze závodníkům, kteří pojedou v družstvu složeném minimálně ze dvou členů SAL + jeden může být nečlenem SAL, přičemž družstva mohou být složená ze závodníků různých družstev a kategorií.

Pořadí pro bodování jednotlivců v jednotlivých kategoriích je určeno dosaženým časem v cíli. Prvnímu jezdci z družstva je započítán čas posledního závodníka z družstva. V případě, že závodníci z jednoho družstva jsou ze stejné kategorie, získají stejný počet bodů (to znamená, že nezáleží na pořadí na pásce).

Příklad: družstvo kde je jeden z kategorie nad 30 let, jeden nad 50 let a jeden nad 70 let, zvítězí v kategorii nad 150 let, ale do SAL budou obodování každý podle času ve své věkové kategorii.


7. Penalizace při neúčasti na vyhlášení výsledků závodu: Penalizace při neúčasti na vyhlášení výsledků závodu se neuděluje.

Zároveň nám dovolte říci, že je minimálně slušností vůči pořadatelům a ostatním závodníkům se slavnostního vyhlášení zúčastnit, popř. se řádně pořadateli omluvit. V případě neúčasti závodníka na vyhlášení je pouze na pořadateli, zda předá cenu později, nebo ji předá zástupci vyhlášeného, nebo zda cenu vůbec nepředá.


Kategorie příchozích

Kategorie příchozích je vypsána na všech našich závodech a v jednotlivých závodech je definována v oficiálních propozicích vydaných k jednotlivým závodům. V propozicích na jednotlivé závody bude stanovena výše startovného pro příchozí. Příchozí závodníci budou zařazeni podle věku do příslušných věkových kategorií, výjimky nebudou udělovány.Facebook Amatérská liga


Hlavní sponzoři

SweepSport

Další sponzoři

Lannutti

Kroys Truckcentrum

KL Sport Most

KolaKola

REFI Group

Kola Mojžíšová

SPYDER | INDIVIDUAL BIKE

KingBike

Vlček


V případě zájmu o umístění reklamy nás prosím kontaktujte.